شرکت رومی کاران

شیشه باریکه

شرکت رومی کاران

شیشه باریکه در نما شسته چه کاربردی دارد

شیشه باریکه در اجرای سیمان کاری نما شسته گام دوم محسوب میشود در ابتدا باید زیر کار پلاستر سیمان اجرا شود و زیر کار تراز باشد تا از مصرف بیش از حد مصالح نمای شسته جلوگیری شود و کار یکدست تر اجرا شود. سپس باتوجه به طرح نهایی ریسمان کشی کرده و شیشه ها را با توجه به ریسمان بر روی کار نصب می کنیم.

شرکت رومی کاران
زیرسازی جهت اجرای نمای شسته

پس از اتمام مرحله شیشه باریکه حال نوبت مخلوط سنگ دانه ها و پودر سنگ و سیمان سفید با توجه به رنگ نهایی کار با هم مخلوط کرده و یک ملات یکنواختی را آماده کرده و با تخته ماله بر روی کار مابین شیشه ها را پر می کنیم. بعد از زمان حدود ۲۰ دقیقه که سیمان گیرش اولیه پیدا کرد با فرچه یا ابر خیس روی کار را شسته تا سیمان روی سنگ دانه ها پاک شود و سنگ دانه ها نمایان شوند. شاید لازم باشد در چندین مرحله این کار را تکرار کنیم. طرح ها بصورت خطی یا لوزی یا مربع مربع و یا اشکال متنوع اجرا می شود.

شرکت رومی کاران
اجرای نما شسته

همانطور که در عکس مشاهده میکنید کاربرد شیشه باریکه را در نمای شسته میبینید

با ترازبندی و تقسیم ابعاد دیوار لاین ها را اماده میکنن تا شیشه در بدنه دیوار پیاده سازی شود

نکته : در مرحله ترازبندی و تقسیم ابعاد دیوار باید همه قسمت ها به یک اندازه باشد

شرکت رومی کاران
زیرسازی جهت اجرای نمای شسته

همانطور که در عکس مشخص است, کاربرد شیشه را در نمای شسته را میتوان دید

با ترازبندی و تقسیم ابعاد دیوار لاین ها را اماده میکنن تا شیشه در بدنه دیوار پیاده سازی شود

نکته : در مرحله ترازبندی و تقسیم ابعاد دیوار باید همه قسمت ها به یک اندازه باشد

شرکت رومی کاران
اجرای انواع نمای شسته
سفارش و اجرای نما شسته
شرکت رومی کاران